Quy định pháp lý

Khi sử dụng mangthai.net, bạn cần nắm được và tuân thủ các quy định pháp lý của trang:

Trách nhiệm của Mangthai.net đối với nội dung được đăng

Tất cả thông tin trên trang web này được cung cấp với sự nhiệt tình và thiện chí có được từ các nguồn thông tin đáng tin cậy và chính xác. Dù chúng tôi đã cố gắng làm hết sức mình, thông tin trên trang web có thể không chính xác, không cập nhật hoặc không áp dụng cho trường hợp của một số tình huống nhất định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin trang web không chính xác hoặc không đầy đủ (ngoại trừ thông tin gian lận) và tất cả các quyết định của bạn dựa trên thông tin trang web. Đó là trách nhiệm của bạn, mà Mangthai.net sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc hậu quả của kết quả hoặc tổn thất, thiệt hại khác phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này.

Bản quyền

Bản quyền của toàn bộ nội dung của trang web này và việc tải xuống nội dung từ trang web thuộc về mangthai.net, trừ khi có quy định khác. Bạn có trách nhiệm tuân thủ luật bản quyền hiện hành. Trong quá trình xem xét nội dung của trang web, bạn có thể in trang web do hành vi ngẫu nhiên hoặc in web để sử dụng cho mục đích cá nhân. Tất cả các mục đích sử dụng khác đều bị nghiêm cấm.

Nội dung trong các bài viết được chia sẻ tới mangthai.net, các tài liệu được gửi đến các biên tập viên, chúng tôi bảo lưu bản quyền đầy đủ và chúng tôi có thể chỉnh sửa nó để phù hợp với nội dung cần thiết. Tất cả các bản sao, trích dẫn mà không có sự cho phép của mangthai.net đều bị nghiêm cấm, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo tài liệu hợp pháp và bản quyền từ mangthai.net

Luật nào chi phối trang web này?

Trong trường hợp bất kỳ hoặc phần nào của điều khoản trong các điều khoản và điều kiện tuyên bố là vô hiệu, trái pháp luật hoặc không có hiệu lực thi hành trong phạm vi nào đó theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, điều khoản trong phạm vi đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản còn lại và các điều khoản còn lại vẫn tiếp tục có hiệu lực và giá trị thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất theo quy định của luật pháp.